country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Kosovo

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THE HOSTING OF THE KOSOVO RELOCATED SPECIALIST JUDICIAL INSTITUTION IN THE NETHERLANDS

MARRËVESHJA NDËRMJET REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE MBRETËRISË SË HOLANDËS MBI ORGANIZIMIN E INSTITUCIONIT TË GJYKATËS SPECIALE TË KOSOVËS TË ZHVENDOSUR NË HOLANDË

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / Marr.Ks-Holande-(DMN-007-2016)
Miscellaneous
Kosovo

RATIFICATION OF THE AGREEMENT ON EXTRADITION, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI EKSTRADIMIN, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / MN-TUR Extradition
Criminal Code
Kosovo

RATIFICATION OF THE AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE ON CRIMINAL MATTERS, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI NDIHMËN E NDËRSJELLË JURIDIKE NË ÇËSHTJET PENALE, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / MN-TUR Ndihme Juridike
Mutual Legal Assistance
Kosovo

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF SLOVENIA ON POLICE COOPERATION

MARRËVESHJE MES QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SLLOVENISË PËR BASHKËPUNIM POLICOR

More infoRead PDF
Official Gazette: Marr.Ks-Slloveni-011-2015
Laws on Police
Kosovo

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND TBE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON POLICE COOPERATION

MARRËVESHJE NË MES TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI PËR BASHKËPUNIM POLICOR

More infoRead PDF
Official Gazette: 78/2010
Laws on Police
Kosovo

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON POLICE COOPERATION IN COMBATING CRIME

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KËSHILLIT FEDERAL TË ZVICRËS PËR BASHKËPUNIMIN POLICOR NË LUFTIMIN E KRIMIT

More infoRead PDF
Official Gazette: MN-Zvicer, Bashkepunimi Policor
Laws on Police
FYR Macedonia

Code on criminal procedure

Ligji per procedure penale

Закон за кривична постапка

More infoRead PDF
Official Gazette, 150/2010
Criminal Procedure Code
Bosnia-Herzegovina

Criminal Code BiH

Krivični zakon BiH

More infoRead PDF
BiH Official Gazzette
Criminal Code
FYR Macedonia

Agreement between Governments: against terrorism, organised crime, trafficking in drugs, psychotropic substances and precursors, illegal migration and other criminal acts - Macedonia & Bulgarija

Договор меѓу Македонија и Бугарија во борбата против меѓународна трговија со дрога, меѓународниот тероризам и организираниот криминал

More infoRead PDF
Official Gazette, 6/2003
Miscellaneous
FYR Macedonia

Agreement between Governments:Police cooperation in the fight against organized crime - Macedonia & Switzerland

Договор меѓу Македонија и Швајцарија за полициска соработка во борба против организиран криминал

More infoRead PDF
Official Gazette, 20/2006
Miscellaneous