country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Croatia

United Nations Convention against transnational organized crime of 15 November 2000

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala od 15. studenog 2000

More info
NN-MU 14/02
Croatia

Protocol to prevent, supress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the UN Convention against transnational organized Crime , of 15 November 2000

Protokol za prevenciju, spriječavanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom od 15. studenog 2000

More info
NN-MU 14/02
Croatia

Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the UN Convention against transnational organized crime, of 15 November 2000

Protokol protiv krijumčarenja ljudi zemljom morem ili zrakom, od 15. studenog 2000

More info
NN-MU 14/04
Croatia

Protocol against manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the UN Conventin against transnational organized crime, of 31/05/20

Protokol protiv proizvodnje i prodaje vatrenog oružja, njihovih djelova i streljiva od 31. svibnja 2000

More info
NN-MU 11/04
Croatia

United Nations Conventions Against Corruption, of 31 October 2003

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije od 31 listopada 2003

More info
NN-MU 2/05
Croatia

ALBANIA Convention on the Issuing of Culprits, 22. June 1926.

Konvencija o izdavanju krivaca od 22. lipnja 1926. godine

More info
NN 117/29 genaral succesion
Croatia

Treaty with Austria on Extradition, Belgrade, 1. February 1982.

Ugovor s Austrijom o izručenju, Beograd, 1. veljače 1982. godine

More info
NN 1/97 general sucession
Croatia

Treaty with Austria on the Mutual Implementation of the Court Decisions Concerning Criminal Matters, Belgrade, 1. February 1982

Ugovor s Austrijom o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima, Beograd, 1. veljače 1982. godine

More info
NN 1/97 general sucession
Croatia

Treaty with Austria on Legal Assistance Concerning Criminal Matters, Belgrade, 1. February 1982

Ugovor o s Austrijom o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Beograd, 1. veljače 1982. godine

More info
NN-MU 1/97 general sucession
Kosovo

Administrative Instruction on the Procedure of International Legal assistance in Criminal and Civil Matters

Udhëzimi Administrativ për Procedurën e Ofrimit të Ndihmës Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale dhe Civile

More infoRead PDF
Official Gazette, MD-2009/1-09
Miscellaneous
Kosovo

Juvenile Justice Code

Kodi i Drejtësisë për të Mitur

More infoRead PDF
Official Gazette: 78/2010
Kosovo

Law on the Status, Immunities and Privileges of Diplomatic and Consular Missions and Personnel in Republic of Kosovo and of the International Military Presence and its Personnel

Për Statusin, Imunitetet dhe Privilegjet e Misioneve Diplomatike, Konsullore dhe Personelin e Kosovës dhe Praninë Ndërkombëtare Ushtarake si dhe Personelin e Saj

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE YEAR III / NO. 26 / 02 JUNE 2008
Miscellaneous
Kosovo

Law on Liability of Legal Persons for Criminal Offences

Ligj për Përgjegjësinë e Personave Juridik për Vepra Penale

More infoRead PDF
Official Gazette:16 / 14
Kosovo

Law on Ratification of the International Agreement Between the Republic of Kosovo and the European Union on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo

Ligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / No. 25 / 07 SEPTEMBER 2012
Kosovo

Law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office

Ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE No. 27 / 31 AUGUST 2015
Miscellaneous
Kosovo

Law on the Prevention of Money Laundering

Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE No. 18 / 15 JUNE 2016
Money Laundering
Kosovo

Law on Prohibition of Joining the Armed Conflicts Outside State Territory

Ligji për Ndalimin e Bashkimit në Konflikte të Armatosura Jashtë Territorit të Vendit

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / No. 7 / 02 April 2015
Miscellaneous
Kosovo

CONVECTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BELGJIKËS PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / MN-BE Transferi Personave te Denuar
Kosovo

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GERMANY ON COOPERATION IN THE FIELD OF SECURITY

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E SIGURISË

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / MN-DE Bashkepunimi Sigurimi
Law on managing confiscated property
Kosovo

Extradition Treaty Between the Government of the Republic of Kosovo and the Government of the United States of America

TRAKTAT MBI EKSTRADIMIN NDËRMJET QEVERISË SË RE[UBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE / International agreements
Mutual Legal Assistance