country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Bosnia-Herzegovina

Framework Convention for the Protection of National Minorities ETS no. 157

Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina

More info
Bosnia-Herzegovina

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters CETS No.: 073

Europska konvencija o prijenosu postupaka u kaznenim stvarima

More info
Bosnia-Herzegovina

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters

Evropska konvencija o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima

More info
Bosnia-Herzegovina

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters CETS No.: 182

Drugi Dodatni Protokol na Evropsku konvenciju o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima

More info
Bosnia-Herzegovina

Convention on the Transfer of Sentenced Persons CETS No.: 112

Konvencija o transferu osuđenih osoba

More info
Bosnia-Herzegovina

European Convention on the Suppression of Terrorism CETS No.: 090

Europska konvencija o suzbijanju terorizma

More info
Bosnia-Herzegovina

Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism CETS No.: 190

Protokol o izmjeni Evropske konvencije o suzbijanju terorizma

More info
Bosnia-Herzegovina

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime ETS No. 141

Konvencija o pranju novca, potrazi, pljenidbi i konfiskaciji dobiti stecene putem kriminalnih radnji

More info
Bosnia-Herzegovina

European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid CETS No.: 092

Europskog sporazuma o međudržavnom prenosu zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

More info
Bosnia-Herzegovina

European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders CETS No.: 051

Europska konvencija o nadzoru uslovno osuđenih ili uslovno puštenih prestupnika

More info
Bosnia-Herzegovina

Criminal Law Convention on Corruption CETS No.: 173

Krivično pravna konvencija o korupciji

More info
Bosnia-Herzegovina

Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption ETS No. 191

Dodatni protokol na Krivičnopravnu konvenciju o korupciji

More info
Bosnia-Herzegovina

European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes CETS No.: 116

Evropska konvencija o kompenzaciji žrtava krivičnih djela nasilja

More info
Bosnia-Herzegovina

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse CETS No.: 201

Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe

More info
Bosnia-Herzegovina

European Convention on Extradition and its two additional Protocols CETS No.: 024

Evropska konvencija o ekstradiciji

More info
Bosnia-Herzegovina

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CETS No.: 126

Europska konvencija o spriječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

More info
Bosnia-Herzegovina

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism CETS No.: 196

Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju terorizma

More info
Bosnia-Herzegovina

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings CETS No.: 197

Konvencija Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima

More info
Bosnia-Herzegovina

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism CETS No.: 198

Konvencija Vijeća vurope o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga krivičnim djelom i o finansiranju terorizmu

More info
Bosnia-Herzegovina

Convention on Cybercrime CETS No.: 185

Konvencija o kibernetičkom kriminalu

More info