country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Serbia

Agreement between Republic of Serbia and Republic of Slovenia on Mutual Execution of Judicial Decisions in Criminal Matters of 30 November 2011

Ugovor izmedju Republike Srbije i Republike Slovenije o medjusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

More info
Official Journal of RS –International Treaties 5/2012
Serbia

Agreement between the Republic of Serbia and the Republic of Croatia on Extradition, signed on 29 June 2010, temporarily applying as of the date of signature

Ugovor između Republike Srbije i Republike Hrvatske o izručenju

More info
Official Journal of RS –International Treaties No 13/10
Serbia

Convention on Extradition between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Albanian Republic of 22 June 1926

Konvencija o izdavanju krivaca između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Arbanske Republike

More info
Official Journal, No 117/1929
Albania

Constitution of the Republic of Albania

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

More infoRead PDF
28/1998, 2/2007, 61/2008, 132/2012
Constitutional provisions
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Kosovo on mutual legal assistance in criminal matters

Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për ndihmë të ndërsjelltë juridike në Çështjet penale

More info
11//2013
Albania

Criminal Code

Kodi Penal

More infoRead PDF
29/1996, 4/1997, 1/1998, 4/2001, 21/2003, 23/2003, 57/2003, 13/2004, 69/2004; 27/2007, 10/2008, 190/2008, 26/2012, 83/2013
Criminal Code
Albania

Criminal Procedure Code

Kodi I Procedurës Penale I Republikës së Shqipërisë

More info
17/1995, 24/1995, 7/1999, 2/2000, 9/2000, 29/2002, 57/2003, 13/2004, 69/2004, 67/2008, 205/2008, 83/2013
Criminal Procedure Code
Albania

Law on the organization of the judiciary

Ligji per organizimin e pushtetit gjyqesor

More infoRead PDF
27/2008, 59/2013
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Law on High Court

Ligji per Gjykaten e Larte

More infoRead PDF
7/2000, 95/2013
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Law on High Judicial Council

Ligji per Keshillin e Larte te Drejtesise

More infoRead PDF
9/2002, 99/2005
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Law on the organization and functioning of the Prosecution

Ligji per organizimin dhe funksionimin e Prokurorise

More infoRead PDF
05//2001, 62/2003, 205/2008
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Law on the Court of Serious Crimes

Ligji per gjykaten e krimeve te renda

More info
78/2003
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Law on state advocacy

Ligji per avokaturen e shtetit

More info
176/2008
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Law on Advocates

Ligji per Avokatine

More info
66/2003, 104/2007, 202/2008 , 135/2012
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Law on state police

Ligji per Policine e Shtetit

More info
73/2007, 87/2009, 53/2013
Laws on Police
Albania

Law on Judicial Police

Ligji per policine gjyqesore

More info
37/2000, 48/2004, 115/2010
Laws on Police
Albania

Law on Jurisdictional Relations With Foreign Authorities In Criminal Matters

Ligji për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet Penale

More infoRead PDF
181/2009, 45/2013
Mutual Legal Assistance
Albania

Law on Witness Protection and Collaborators of Justice

Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorë të Drejtësisë

More info
154/2009, 135/2011
Witness Protection
Albania

Law on preventing money laundering and financing of terrorism

Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimin e terrorizmit

More infoRead PDF
83/2008, 31/2011, 80/2012
Money Laundering
Albania

Law on Preventing and Striking at Organised Crime and Trafficking through Preventative Measures against Assets

Ligj per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise

More infoRead PDF
181/2009
Asset seizure