country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Kosovo

Criminal Procedure Code

KODI I PROCEDURES PENALE

More infoRead PDF
Official Gazette, No. 37 / 28 DECEMBER 2012
Criminal Procedure Code
Kosovo

Law on Courts

LIGJI MBI GJYKATAT

More infoRead PDF
Official Gazette YEAR V / No. 79 / 24 AUGUST 2010
Law on courts
Kosovo

LAW ON THE KOSOVO PROSECUTORIAL COUNCIL

LIGJI PER KESHILLIN PROKURORIAL TE KOSOVES

More infoRead PDF
Official Gazette, YEAR V / No. 83 / 29 OCTOBER 2010
Laws on the organization of the Judiciary
Kosovo

LAW ON STATE PROSECUTOR

LIGJI PER PROKURORIN E SHTETIT

More infoRead PDF
Official Gazette, YEAR V / No. 83 / 29 OCTOBER 2010
Laws on the organization of the Judiciary
Kosovo

LAW ON THE JURISDICTION, CASE SELECTION AND CASE ALLOCATION OF EULEX JUDGES AND PROSECUTORS IN KOSOVO

LIGJI NR. 03/L-053 MBI KOMPETENCAT, PЁRZGJEDHJEN E LЁNDЁVE DHE CAKTIMIN E LЁNDЁVE TЁ GJYQTARЁVE DHE PROKURORЁVE TЁ EULEX-it NЁ KOSOVË

More infoRead PDF
Official Gazette, YEAR III / NO. 27 / 03 JUNE 2008
Laws on the organization of the Judiciary
Kosovo

LAW ON POLICE

LIGJI PER POLICINË

More infoRead PDF
Official Gazette, No. 04 / 19 MARCH 2012, PRISTINA
Laws on Police
Kosovo

LAW ON INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

LIGJI PER BASHKPUNIM JURIDIK NDERKOMBETAR NE ÇESHTJET PENALE

More infoRead PDF
OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA / No. 33 / 2 SEPTEMBER 2013, PRISTINA
Mutual Legal Assistance
Kosovo

LAW ON WITNESS PROTECTION

LIGJI PER MBROJTJEN E DESHMITAREVE

More infoRead PDF
Official Gazette No. 13 / 1 SEPTEMBER 2011
Witness Protection
Kosovo

LAW ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

LIGJI PER PARANDALIMIN E PASTRIMIT TE PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZEMIT

More infoRead PDF
Official Gazette / PRISTINA: YEAR V / No. 85 / 09 November 2010
Money Laundering
Kosovo

LAW ON PROTECTION OF INFORMANTS

LIGJI PER MBROJTJEN E INFORMANTVE

More infoRead PDF
Official Gazette, No. 14 / 9 SEPTEMBER 2011
Kosovo

LAW ON EXTENDED POWERS FOR CONFISCATION OF ASSETS ACQUIRED BY CRIMINAL OFFENCE

LIGJI PËR KOMPETENCAT E ZGJERUARA PËR KONFISKIMIN E PASURISË SË PËRFITUAR ME VEPËR PENALE

More infoRead PDF
Official Gazette, No. 5 / 8 MARCH 2013, PRISTINA
Asset seizure
Kosovo

LAW ON STATE BORDER CONTROL SURVEILLANCE

LIGJI PËR KONTROLLIN DHE MBIKËQYRJEN E KUFIRIT SHTETROR

More infoRead PDF
Official Gazette, No. 02 / 20 JANUARY 2012
State border
Kosovo

AGREEMENT ON EXTRADITION, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS, BETWEEN GOVERNMENT OF REPUBLIC OF KOSOVO AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

MARRËVESHJE PËR EKSTRADIM, NDIHMË TË NDËRSJELLË JURIDIKE NË ÇËSHTJE PENALE DHE TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

More infoRead PDF
Official Gazette, (published 31.12.2012)
Kosovo

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDDOM OF SWEDEN ON LAW ENFORCEMENT COOPERATION ON PREVENTING AND COMBATING SERIOUS CRIME

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË SUEDISË PËR BASHKËPUNIM NË ZBATIMIN E LIGJIT PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E KRIMEVE TË RËNDA

More infoRead PDF
Official Gazette, published 03.09.2012
Kosovo

TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE SWISS CONFEDERATION ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

MARRËVESHJE NË MES TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KONFEDERATËS ZVICERANE MBI TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR

More infoRead PDF
Official Gazette, (published 05.06.2012)
Kosovo

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE REUBLIC OF CROATIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE REPUBLIKËS SË KROACISË PËR NDIHMË TË NDËRSJELLË LIGJORE NË ÇËSHTJET PENALE

More infoRead PDF
Official Gazette, (published 05.06.2012)
Kosovo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN STATE PROSECUTION OF THE REPUBLIC OF KOSOVA AND THE OFFICE OF THE SUPREME STATE PROSECUTOR OF MONTENEGRO

MEMORANDUM MIREKUPTIMI NDERMJET PROKURORISE SE SHTETIT TE REPUBLIKES SE KOSOVES DHE ZYRES SE PROKURORIT TE LARTE SHTETEROR TE MALIT TE ZI

More infoRead PDF
Kosovo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR COOPERATION IN CRIMINAL JUSTICE BETWEEN STATE PROSECUTOR OF REPUBLIC OF KOSOVA AND GENERAL PROSECUTION OF REPUBLIC OF ALBANIA

MEMORANDUM MIREKUPTIMI PER BASHKPUNIMIN NE FUSHEN PENALE NDERMJET PROKURORIT TE SHTETIT TE REPUBLIKES SE KOSOVES DHE PROKURORISE SE PERGJITHSHME TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE

More infoRead PDF
Serbia

Law on State Prosecutorial Council

Zakon o državnom veću tužilaca

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 116/2008, 101/2010 and 88/2011
Laws on the organization of the Judiciary
Serbia

Law on Organization and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of Organized Crime, Corruption and Other Severe Criminal Offences

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 – other law, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - other law and 101/2011 - other law and 32/2013
Laws on the organization of the Judiciary