country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Kosovo

RATIFICATION OF THE AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE ON CRIMINAL MATTERS, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI NDIHMËN E NDËRSJELLË LIGJORE NË ÇËSHTJET PENALE, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

More infoRead PDF
Official Gazette, published 13.06.2011.
Kosovo

RATIFICATION OF THE AGREEMENT ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

More infoRead PDF
Official Gazette, published 13.06.2011
Kosovo

RATIFICATION OF THE AGREEMENT ON EXTRADITION, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

RATIFIKIMI I MARRËVESHJES MBI EKSTRADIMIN, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

More infoRead PDF
Official Gazette, published 13.06.2011
Kosovo

JOINT DECLARATION OF COOPERATION BETWEEN THE OFFICE OF THE CHIEF STATE PROSECUTOR OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE MINSTRTY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF TURKEY

DEKLARATE E PERBASHKET MIDIS ZYRES SE KRYEPROKURORIT TE SHTETIT TE KOSOVES DHE MINISTRISE SE DREJTESISE SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE

More infoRead PDF
Kosovo

JOINT DECLARATION ON COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME BETWEEN THE STATE PROSECUTION OFFICE OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE AMINISTRATION OF CRIMINAL AFFAIRS AND PARDONS OF THE MINISTRY OF JUSTICE AND LIBERTIES OF THE REPUBLIC OF FRANCE

DEKLARATE E PERBASHKET MBI BASHKPUNIMIN NE LUFTEN KUNDER KRIMIT TE ORGANIZUAR MES ZYRES SE PROKURORIT TE SHTETTI TE REPUBLIKES SE KOSOVES DHE DREJTORIA E KRIMEVE DHE FALJES PRANE MINISTRISE SE DREJTESISE SE REPUBLIKES SE FRANCES, DUKE PERFAQSUAR PROKURORI

More infoRead PDF
Kosovo

MEMORANDUM OR UNDERSTANDING ON COOPERATION BETWEEN THE GENERAL PROSECUTOR’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA AND THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN COMBATING TRANSNATIONAL CRIME AND LAUNDERING OF THE PROCEED FROM CRIME

MEMORANDUM MIREKUPTIMI MBI BASHKEPUNIMIN MIDIS ZYRES SE PROKURORITE TE SHTETIT TE REPUBLIKES SE KOSOVES DHE ZYRES SE PROKURORIT TE PERGJITHSHEM TE REPUBLIKES SE KROACISE NE LUFTEN KUNDER KRIMIT NDER-SHTETEROR DHE PASTRIMIT TE PERFITIMEVE PREJ TIJ

More infoRead PDF
Serbia

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 1959 No.: 030

Evropska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stavrima

More info
Official Journal of FRY—International Treaties No 10/2001
Serbia

Additional Protocol to the European Convention Mutual Assistance in Criminal Metters of 1978 No.: 099

Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima

More info
Official Journal of FRY—International Treaties No 10/2001
Serbia

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 2001 CETS No.: 182

Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima

More info
Official Journal of SCG—International Treaties No 2/2006
Serbia

European Convention on Extradition of 1957 No:024 Additional Protocol to the European Convention on Extradition od 1975 CETS No.: 086 Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition of 1978 No.:09

Evropska konvencija o ekstradiciji 1957. Dodatni protokol uz Europsku konvenciju o ekstradiciji 1975. Drugi dodatni protokol uz Europsku konvenciju o ekstradiciji iz 1978.

More info
Official Journal of FRY—International Treaties No 10/2001
Serbia

Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition of 2010 (CETS 209)

Treći dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji

More info
Official Journal of the RS—International Treaties No 1/2011
Serbia

Forth Additional Protocol to the European Convention on Extradition (CETS 212)

Četvri dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji

More info
Official Journal of the RS—International Treaties No 13/2013
Serbia

European Convention on Transfer of Sentenced Persons of 1983 No.:112

Evropska konvencija o transferu osuđenih lica

More info
Official Journal of the FRY—International Treaties No 4/2001
Serbia

Additional Protocol to the European Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 1997 No.: 167

Dodatni protokol uz konvenciju o transferu osuđenih lica

More info
Official Journal of the FRY—International Treaties No 4/2001
Albania

Joint Declaration of Cooperation between the Ministry of Justice of Romania and the Ministry of Justice of Albania.

Deklaratë e Përbashkët e Kooperimit midis Ministrisë së Drejtësisë të Rumanisë dhe Ministrisë së Drejtësisë të Shqipërisë.

More info
Albania

Cooperation Protocol between the General Prosecutor's Office of the Republic of Albania and the Public Ministry of Romania.

Protokoll Bashkëpunimi midis Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë Publike të Rumanisë.

More infoRead PDF
Albania

Cooperation Protocol between the Ministry of Justice of the Republic of Albania and the Ministry of Justice of the Republic of Turkey.

Protokoll Bashkëpunimi midis Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Turqisë.

More infoRead PDF
Albania

Memorandum of Cooperation between the Ministry of Justice of the Republic of Serbia and the Ministry of Justice of Albania.

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrise së Drejtësisë të Republikës së Serbisë dhe Ministrisë së Drejtësisë së Republikes së Shqipërisë.

More infoRead PDF
Albania

Memorandum of Understanding of the Public Prosecution of the Republic of Macedonia, of the General Prosecutor's Office of the Republic of Albania, of the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina, of the State Attorney's Office of the Republic of Croa

Memorandum për Mirekuptim, Zyra e Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë, Zyra E Prokurorit të Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë, Zyra e Prokurorit të Shtetit të Bosnje-Hercegovinës, Zyra e Prokurorit të Shtetit të Kroacis

More info
Serbia

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition of 31 May 2001

Protokol protiv nezakonite proizvodnje i prometa vatrenim oružijem, njegovim delovima, sklopovima i municijom

More info
Official Journal of SCG -International Treaties, No. 11 /2005