country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Albania

Agreement between the Government of the Republic of Albania and the Macedonian Government on mutual legal assistance in civil and criminal matters

Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë Maqedonase për ndihmën juridike në fushën civile dhe penale"

More info
07//1998
Albania

Agreement between the Government of the Republic of Albania and the Macedonian Government on extraditions

Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë Maqedonase për ekstradimet"

More info
07//1998
Albania

Extradition agreement between the Republic of Albania and the Arab Republic of Egypt

Për ratifikimin e "Marreveshjes se ekstradimit ndermjet Republikes se Shqiperise dhe Republikes Arabe te Egjiptit", nenshkruar ne Kajro me 2.4.2002.

More info
27/2004
Albania

Convention on mutual legal assistance in civil, commercial and criminal matters between the Republic of Albania and Turkey

Për ratifikimin e

More info
25/1995
Serbia

Law on Protection Programme for Participants in Criminal Proceedings

Zakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.85/2005
Witness Protection
Albania

Extradition Convention between the Republic of Albania and United Kingdom of Great Britain

Konventë mbi Ekstradimin e Keqbërësvet në mes të Republikës Shqiptare e të Mbretërisë Bashkuar të Britanisë së Madhe.

More info
Serbia

Law on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.20/2009, 72/2009 and 91/2010
Money Laundering
Albania

Ektradition Treaty between the Albanian Kingdom and United States of America

Traktat Ekstradimi midis Mbretërisë Shqiptare dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

More info
Albania

Convention between the People's Republic of Albania and People's Republic of Romania on mutual legal assistance in civil, family and criminal matters

Konventë midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore Rumune mbi Dhënien e Ndihmës Juridike për Çështjet Civile, Familjare dhe Penale

More info
Serbia

Law on Recovery of the Proceeds from Crime

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.32/2013
Asset seizure
Albania

Administrative Agreement on Cooperation in the Field of Justice between the Ministry of Justice of the French Republic and the Ministry of Justice of the Republic of Albania.

Marrëveshje Administrative mbi bashkëpunimin në fushë të drejtësisë në mes Ministrisë së Drejtësisë të Republikës Franceze dhe Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë.

More info
Albania

Protocol for Cooperation in the Field of Justice between the Ministry of Justice of the Republic of Albania and the Arab Republic of Egypt.

Protokoll për Bashkëpunimin në Fushën e Drejtësisë midis Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Arabe të Egjiptit.

More infoRead PDF
Albania

Memorandum of Understanding of the Secretary of State of the Penitentiary Administration of the Ministry of Justice and the Interior Ministry of Spain and the Ministry of Justice of the Republic of Albania

Memorandum Mirëkuptimi Midis Sekretares së Shtetit të Administratës Penitenciare të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Brendshme të Mbretërisë së Spanjës dhe Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë.

More info
Serbia

Law on the control of the state border

Zakon o zaštiti državne granice

More infoRead PDF
Official Gazette of the Republic of Serbia, No 97/2008
State border
Serbia

Customs Law

Carinski zakon

More infoRead PDF
Official Gazette of the Republic of Serbia, No 18/10 and 111/2012
State border
Serbia

Law on Liability of Legal Entities for Criminal Offences

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.97/2008
Miscellaneous
Serbia

Law on the Execution of the Penalty of Imprisonment for Criminal Offences of Organized Crime

Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.72/2009 and 101/2010
Miscellaneous
Serbia

Law on the Agency for Combating Corruption

Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 97/2008, 53/2010 and 66/2011 – decision of the Constitutional Court)
Miscellaneous
Serbia

Law on Execution of Criminal Sanctions

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS No. 85/2005, 72/2009 and 31/2011
Miscellaneous
Kosovo

RATIFICATION OF THE AGREEMENT ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

RATIFIKIM I MARRËVESHJES PËR TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË

More infoRead PDF
Official Gazette, published 18.07.2011