country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Albania

Agreement between the Council of Ministers of Republic of Albania and the Ministerial Council of the Swiss Confederation on police cooperation in the fight against crime.

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Ministror të Konfederatës Zvicerane për bashkëpunimin policor në luftën kundër krimit

More info
40/2006
Albania

Agreement between the Republic of Albania and the Republic of Italy as an addendum to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 and of the European Convention for mutual legal assistance in criminal matters of 20 April 1959 with the purpo

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë, si shtesë e Konventës Europiane për ekstradimin, të 13 dhjetorit 1957 dhe e Konventës Europiane për ndihmë juridike për çështjet penale, të

More info
26/2008
Albania

Agreement between the Republic of Albania and the Kingdom of Spain on cooperation in the fight against crime.

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës për bashkëpunimin në luftën kundër krimit”

More info
150/2009
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Czech Republic on cooperation in the fight against crime

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Çekisë për bashkëpunimin në luftën kundër krimit”

More info
150/2009
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Serbia on cooperation in the fight against organized crime, illegal transnational trafficking of narcotic substances and transnational terrorism

“Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë, “Për bashkëpunimin në fushën e luftës kundër krimit të organizuar, trafikut të paligjshëm ndër

More info
159/2010
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Serbia on repatriation of unauthorized staying persons and its implementing protocol.

“Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar dhe protokollit të saj të zbatimit”.

More info
106/2011
Albania

Agreement between the Republic of Albania and United Kingdom of Great Britain and North Ireland on transfer of sentenced persons.

“Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe e Irlandës së Veriut, për trasferimin e personave të dënuar”.

More info
45/2013
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Kosovo on transfer of sentenced persons.

“Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për trasferimin e personave të dënuar”.

More info
11//2013
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Kosovo on extradition.

“Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për ekstradimin”.

More info
11//2013
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Romania on cooperation in the fight against terrorism, fight against organized crime, illegal trafficking of narcotic and psychotropic substances

Per ratifikimin e

More info
67/2002
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on the cooperation in the fight against crime, in particular terroris,, illegal trafficking of drugs and organised crime.

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës për bashkëpunimin në luftën kundër krimit, veçanërisht terrorizmit, trafikimit të

More info
181/2009
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Bulgaria on the cooperation in the fight against terrorism, organized crime, illegal trafficking and other criminal acts.

Për ratifikimin e

More info
49/2007
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Lithuania on the cooperation in the fight against terrorism, organized crime, illegal trafficking of drugs, psychotropic and precursor substances.

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Letonisë për bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikimit të paligjshëm të

More info
51/2010
Albania

Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Italy in the fight against criminality.

Për ratifikimin e

More info
124/2007
Albania

Agreement between the Government of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Slovenia on the cooperation in the fight against terrorism, illegal trafficking of drugs and organized crime.

Për ratifikimin e

More info
25/1998
Albania

Agreement between the Republic of Albania and Kingdom of Belgium on the transfer of sentenced persosns

Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës për transferimin e personave të dënuar"

More info
22/2011
Albania

Agreement between the Republic of Albania and Greece on judicial assistance in civil and criminal matters

Për ratifikimin e

More info
12//1993
Albania

Convention between the Republic of Albania and Greece on the mutual implementation of judicial decisions in criminal matters

Konventë midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë për Zbatimin Reciprok të Vendimeve Gjyqësore për Çështjet Penale.

More info
Albania

Convention between the Republic of Albania and Greece on the transfer of imprisonned persons

Konventë midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë për Transferimin e të Dënuarve të Burgosur.

More info
Albania

Agreement between the Government of the Republic of Albania and the Macedonian Government on mutual execution of judicial decisions in criminal matters

Për ratifikimin e

More info
07//1998