country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Serbia

Law on Judges

Zakon o sudijama

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 116/2008, 58/2009 – decision of the Constitutional Court, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - decision of the Constitutional Court, 121/2012 ,and 124/2012 - decision of the Constitutional Court and 101/2013
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Agreement Among the Governments of the Black Sea Economic Cooperation Participating States on Cooperation in Combating Crime, in Particular in its Organized Forms

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet qeverive të vendeve pjesëmarrëse në bashkëpunimin ekonomik të Detit të Zi për bashkëpunimin në luftën kundër krimit, në mënyrë të veçantë format e tij të organizuara”

More infoRead PDF
23/1999
Albania

Additional Protocol on Combating Terrorism to Agreement Among the Governments of the Black Sea Economic Cooperation Participating States on Cooperation in Combating Crime, in Particular in its Organized Form

Për ratifikimin e protokollit shtesë, për luftën kundër terrorizmit, të marrëveshjes ndërmjet qeverive të shteteve pjesëmarrëse të bashkëpunimit ekonomik të Detit të Zi për bashkëpunimin në luftën kundër krimit, veçanërisht në form

More infoRead PDF
38/2006
Albania

Agreement on Cooperation to Prevent and Combat Trans-Border Crime

Për ratifikimin e “Marrëveshjes së SECI-t mbi bashkëpunimin për parandalimin dhe luftën kundër krimit ndërkufitar”

More infoRead PDF
31/1999
Serbia

Law on Seats and Territorial Jurisdiction of Courts and Public Prosecutor`s Offices

Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 101/2013
Laws on the organization of the Judiciary
Serbia

Law on Public Prosecution

Zakon o javnom tužilaštvu

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – other law, 101/2011, 38/2012 - decision of the Constitutional Court 121/2012 and 101/2013
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Convention of the Southeast European Law Enforcement Center (SELEC)

Për ratifikimin e konventës së Qendrës së Zbatimit të Ligjit në Europën Juglindore

More infoRead PDF
104/2010
Albania

On the adhrence of the Republic of Albania in the International Police Organisation (INTERPOL)

Per Aderimin e Republikes se Shqiperise ne Organizaten Nderkombetare te Policise Kriminale, INTERPOL

More infoRead PDF
30/1998
Serbia

Law on Organization and Jurisdiction of Government Authorities for Fight Against High Technological Crime

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 61/2005 and 104/2009
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Chemical Weapons Convention)

Për zbatimin e “Konventës për ndalimin e zhvillimit, të prodhimit, magazinimit dhe përdorimit të armëve kimike dhe për shkatërrimin e tyre”

More infoRead PDF
63/2003
Serbia

Law on Judicial Academy

Zakon o pravosudnoj akademiji

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.104/2009
Albania

Agreement between the Government of Albania and the Government of Hungary on cooperation in the fight against terrorism, drug trafficking and organised crime.

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës të Hungarisë për bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, trafikut të drogës dhe krimit të organizuar”

More info
18/2000
Albania

Protocol of Understanding between the Government of the Republic of Albania and Government of the Republic of Italy on the development of programmes of support of the Albanian police and on the cooperation of the two countries in the fight against crimina

Për ratifikimin e “Protokollit të mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës të Italisë për zhvillimin e programeve të mbështetjes së forcave të policisë shqiptare dhe të bashkëpunimit n

More info
21/2003
Albania

Agreement between the Government of the Republic of Albania and Government of the United States of America for the submission of persons in the International Criminal Court.

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dorëzimin e personave në Gjykatën Ndërkombëtare Penale”

More info
53/2003
Serbia

Law on police

Zakon o policiji

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.101/2005, 63/2009 - decision of the Constitutional Court and 92/2011
Laws on Police
Albania

Additional agreement to the European Convention of 21 March 183 “On the transfer of sentenced persons” between the Republic of Albania and the Republic of Italy.

Për ratifikimin e Marrëveshjes shtesë të Konventës Europiane të 21 marsit 1983 “Për transferimin e personave të dënuar” ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë

More info
05//2004
Serbia

Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

Zakon o medjunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.20/2009
Mutual Legal Assistance
Albania

Agreement between the Government of the Republic of Albania and Government of the Republic of Macedonia on the fight against terrorism, organized crime, illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic and precursor substances , illegal migration and o

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës të Maqedonisë për bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikut të paligjshëm të

More info
90/2004
Albania

Agreement between the Government of the Republic of Albania and Government of the Kingdom of Belgium on police cooperation

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë të Belgjikës për bashkëpunimin policor

More info
84/2005
Albania

Agreement between the Council of Ministers of Republic of Albania and the United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) on the transfer of sentenced persons.

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Misionit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) për transferimin e personave të dënuar”

More info
28/2006