country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Albania

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings CETS No.: 197

Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës

More infoRead PDF
132/2006
CETS
Albania

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism CETS No.: 198

Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës

More infoRead PDF
134/2006
CETS
Albania

Convention on Cybercrime CETS No.: 185

Për ratifikimin e Konventës për krimin në fushën e kibernetikës

More infoRead PDF
18/2002
CETS
Albania

Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems CETS No.: 189

Për ratifikimin e - Protokollit shtese te Konventes per krimin kibernetik, per penalizimin e akteve me natyre raciste dhe ksenofobe te kryera nepermjet sistemeve kompjuterike

More infoRead PDF
56/2004
CETS
Serbia

Constitution of the Republic of Serbia

Ustav Republike Srbije

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS No 98/2006
Constitutional provisions
Serbia

Criminal Code

Krivični zakonik

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 85/2005, 88/2005 - correct., 107/2005 - correct.\., 72/2009, 111/2009, 121/2012 and 104/2013
Criminal Code
Albania

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike dhe të lëndëve psikotrope”

More infoRead PDF
50/2000
Serbia

Criminal Procedure Code

Zakonik o krivičnom postupku

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 and 45/2013
Criminal Procedure Code
Albania

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the Protocol of 1972

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e vetme mbi drogat narkotike, e ndryshuar nga Protokolli i vitit 1972 për ndryshimin e Konventës së vetme mbi drogat narkotike, 1961”

More infoRead PDF
50/2000
Albania

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

Për ratifikimin e “Konventës ndërkombëtare për luftën kundër financimit të terrorizmit”

More infoRead PDF
07//2002
Albania

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Për ratifikimin e “Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar” dhe dy protokolleve shtesë të saj

More infoRead PDF
41/2002
Albania

Rome Statute of the International Criminal Court

Për ratifikimin e Statutit të Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale

More infoRead PDF
91/2002
Serbia

Law on Organization of the Courts

Zakon o uredjenju sudova

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – other law, 78/2011 – other law, and 101/2011 and 101/2013
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT)

Për ratifikimin e “Protokollit opsional të Konventës kundër torturës dhe trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues”

More infoRead PDF
63/2003
Albania

United Nations Convention against Corruption

Për ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara Kundër Korrupsionit

More infoRead PDF
27/2006
Albania

Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin opsional të konventës së OKB-së “Për të drejtat e fëmijëve”, për përfshirjen e fëmijëve në konflikte të armatosura

More infoRead PDF
165/2007
Serbia

Law on High Judicial Council

Zakon o visokom savetu sudstva

More infoRead PDF
Official Gazette of the RS, No. 116/2008, 101/2010 and 88/2011
Laws on the organization of the Judiciary
Albania

Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin opsional të Konventës së OKB-së “Për të drejtat e fëmijëve”, për shitjen e fëmijëve, prostitucionin dhe pornografinë me fëmijë

More infoRead PDF
165/2007
Albania

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Per aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin kundër prodhimit të paligjshëm dhe trafikimit të armëve të zjarrit, pjesëve të tyre, komponentëve dhe municioneve, që plotëson konventën e kombeve të bashkuara kundër krimit të or

More infoRead PDF
177/2007
Albania

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction (Anti-Personnel Mine Ban Convention)

Për ratifikimin e Konventës “Për ndalimin e përdorimit, të magazinimit, të prodhimit dhe të transferimit të minave kundër personit (MKP) dhe për shkatërrimin e tyre”

More infoRead PDF
32/1999