country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Albania

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters CETS No.: 073

Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për transferimin e procedimeve në çështjet penale”

More infoRead PDF
21/1999
CETS
Albania

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and its additional Protocol CETS No.: 030 and CETS No.: 099

Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Europës “Për ndihmën e ndërsjellë juridike në fushën penale” dhe protokollin e saj shtesë Ndryshuar me Ligjin nr.9539, date 22.5.2006

More infoRead PDF
21/1999
CETS
Albania

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters CETS No.: 182

Për ratifikimin e “Protokollit të dytë shtesë të “Konventës së Këshillit të Europës për ndihmën e ndërsjellë juridike në fushën penale”

More infoRead PDF
17/2002
CETS
Albania

Convention on the Transfer of Sentenced Persons CETS No.: 112

Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për transferimin e personave të dënuar”

More infoRead PDF
22/1999
CETS
Albania

European Convention on the Suppression of Terrorism CETS No.: 090

Për ratifikimin e “Konventës europiane “Për shtypjen e terrorizmit””

More infoRead PDF
22/2000
CETS
Albania

Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism CETS No.: 190

Për ratifikimin e “Protokollit ndryshues të Konventës Europiane për shtypjen e terrorizmit”

More infoRead PDF
38/2004
CETS
Albania

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime ETS No. 141

Për ratifikimin e “Konventës europiane “Për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit””

More infoRead PDF
23/2000
CETS
Albania

European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid CETS No.: 092

Për ratifikimin e “Marrëveshjes europiane për transmetimin e kërkesave të ndihmës gjyqësore”

More infoRead PDF
43/2000
CETS
Albania

Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid CETS No.: 179

Për ratifikimin e - Protokollit shtesë të - Marrëveshjes Europiane për transmentimin e kërkesave për ndihmë gjyqësore dhe të raportit shpjegues

More infoRead PDF
16/2002
CETS
Albania

European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders CETS No.: 051

Për ratifikimin e “Konventës europiane për mbikëqyrjen e personave të dënuar ose të liruar me kusht”

More infoRead PDF
50/2000
CETS
Albania

Criminal Law Convention on Corruption CETS No.: 173

Për ratifikimin e “Konventës penale për korrupsionin” Ndryshuar me Ligjin nr.9369, date 14.4.2005

More infoRead PDF
24/2001
CETS
Albania

Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption ETS No. 191

Për ratifikimin e “Protokollit Shtesë të Konventës Penale për Korrupsionin”

More infoRead PDF
49/2004
CETS
Albania

European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights CETS No.: 161

Për ratifikimin e “Marrëveshjes europiane për personat pjesëmarrës në procedurat para Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut”

More infoRead PDF
91/2002
CETS
Albania

European Convention on the International Validity of Criminal Judgments CETS No.: 070

Për ratifikimin e “Konventës europiane për vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale”

More infoRead PDF
51/2003
CETS
Albania

European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes CETS No.: 116

Për ratifikimin e “Konventës Europiane “Për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme””

More infoRead PDF
56/2004
CETS
Albania

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse CETS No.: 201

Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual

More infoRead PDF
21/2009
CETS
Albania

European Convention on Extradition and its two additional Protocols CETS No.: 024, CETS No.: 086, CETS No.: 098,

Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për ekstradimin dhe të dy protokolleve shtesë

More infoRead PDF
10//1998
CETS
Albania

Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition CETS No.: 209

“Për ratifikimin e Protokollit të tretë shtesë të Konventës Europiane “Për ekstradimin”.

More infoRead PDF
77/2011
CETS
Albania

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CETS No.: 126

Për aderimin në - Konventën evropiane për parandalimin e torturës dhe të trajtimit ose ndëshkimit çnjerëzor ose degradues

More infoRead PDF
20/1996
CETS
Albania

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism CETS No.: 196

Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës

More infoRead PDF
132/2006
CETS