country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Montenegro

Agreement between governments: fight against terrorism, organised crime, illegal trafficking in drugs, psychotropic substances and precursors, illegal migration and other criminal acts - Macedonia & Bosnia

More info
14/2009
Miscellaneous
FYR Macedonia

Agreement between governments: fight against terrorism, organised crime, illegal trafficking in drugs, psychotropic substances and precursors, illegal migration and other criminal acts - Macedonia & Bosnia

Договор меѓу Република Македонија и Босна Херцеговина во борбата против меѓународна незаконска трговија со дрога и пси

More info
Official Gazette, 14/2009
Miscellaneous
FYR Macedonia

Agreement between governments: fight against terrorism, organised crime, illegalорг trafficking in drugs, psychotropic substances and precursors, illegal migration and other criminal acts - Macedonia & Montenegro

Договор меѓу Македонија и Црна Гора во борбата против меѓународна трговија со дрога, меѓународниот тероризам и организираниот криминал

More info
Official Gazette, 52/2003
Miscellaneous
FYR Macedonia

Agreement between governments: Terrorism, organised crime, drugs, illegal migrations and other illegal activities - Macedonia & Albania

Договор меѓу Македонија и Албанија за борбата против меѓународна незаконска трговија со дрога и психотропи субстанци

More info
Official Gazette, 30/2005
Miscellaneous
FYR Macedonia

Agreement between Governments: illegal trafficking in drugs and psychotropic substances, international terrorism and organised crime - Macedonia & Croatia

Договор меѓу Македонија и Хрватска во борбата против меѓународна незаконска трговија со дрога, меѓународниот тероризам, и организираниот

More info
Official Gazette, avg.97
Miscellaneous
Bosnia-Herzegovina

Constitution of Bosnia and Herzegovina

Ustav Bosne i Hercegovine

More infoRead PDF
Constitutional provisions
Bosnia-Herzegovina

Law on Court of BiH

Zakon o Sudu BiH

More infoRead PDF
29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04 i 32/07
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Law on High Judicial and Proscutorial Coucil of BiH

Zakon o Visokom Sudskom i Tužilačkom Vijeću BiH

More infoRead PDF
93/05, 15/08, 48/07
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Laws on the State Investigation and Protection Agency

Zakon o agenciji za istrage i zaštitu BiH

More infoRead PDF
27/04, 63/04, 35/05
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Criminal Procedure Code BiH

Zakon o krivičnom postupku BiH

More infoRead PDF
BiH Official Gazzette
Criminal Procedure Code
Bosnia-Herzegovina

Law on protection of Witnesses Under Threat and Vulnerable Witnesses

Zakon o zaštiti ugroženih svjedoka i svjedoka pod prijetnjom

More infoRead PDF
BiH Official Gazzette
Witness Protection
Bosnia-Herzegovina

Law on the Intelligence and Security Agency of BiH

Zakon o obavještajno-sigurnosnoj službi BiH

More infoRead PDF
20/04, 56/06, 32/07, 12/09
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Law on the State Border Service

Zakon o graničnoj policiji BiH

More infoRead PDF
27/07, 59/09
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

More infoRead PDF
53/09, 58/13
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Law on Witness Protection Program in BiH

Zakon o zaštiti svjedoka u BiH

More infoRead PDF
29/04
Witness Protection
Bosnia-Herzegovina

Law on the Prevetion of Money Laundering

Zakon o sprečavanju pranja novca

More infoRead PDF
29/04
Money Laundering
Bosnia-Herzegovina

Law on the Prevention of Money Laundering and financing Terrorist Activities of BiH

Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti

More infoRead PDF
53/09
Money Laundering
Bosnia-Herzegovina

Law on the execution of Criminal Sanctions, Detention and Other Measures

Zakon o izvršenju krivičnih sancija, pritvora i drugih mjera

More infoRead PDF
13/05, 53/07, 97/07 i 37/09
Miscellaneous
Albania

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms CETS No.: 005

Konventa për mbrojten e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore Themelore Shtuar me Ligjin nr.8641, date 13.7.2000 (protokoll shtesë) Shtuar me Ligjin nr.9264, date 29.7.2004 (protokoll shtesë) Ndryshuar me Ligjin nr.9453, date 15.12.2005 (prot

More infoRead PDF
20/1996
Miscellaneous
Albania

Framework Convention for the Protection of National Minorities ETS no. 157

Për ratifikimin e Konventës kuadër të Këshillit të Europës për mbrojtjen e minoriteteve”

More infoRead PDF
21/1999
CETS